Website counter
--- สมาคมครูช่างเชื่อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระชัย ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ ---

เกี่ยวกับสมาคม
 
- ใบอนุญาตจัดจั้งสมาคม

- ทะเบียนสมาคม
- ข้อบังคับสมาคม
- ตราสัญลักษณ์สมาคม