Website counter
--- สมาคมครูช่างเชื่อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระชัย ไตรศักดิ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ ---
หนังสือแนะนำ

 
 
ชื่ื่อหนังสือ  โลหะวิทยาการเชื่อม

โดย  ฉัตรทอง แสงใส
       อนุชาติ มากกลาง
       วิทยา กองตระกูลดี
 

ชื่อหนังสือ งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1

โดย  ผ่องพิสุทธิ์ ลาลุน

ชื่อหนังสือ งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1

โดย  ผ่องพิสุทธิ์ ลาลุน